Mini Cupcakes 1 Dozen

  • Sale
  • Regular price $25.00
hi

A dozen mini cupcakes, with eight flavours to choose from.

Choose 2 flavours to customize your mini dozen.